Sen chia lửa bếp gas

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Hâm Rinnai

26.000 = 1 cái

22.000 > 2 cái

20.000 > 9 cái

18.000 > 19 cái *

Hâm cỏ

26.000 = 1 cái

22.000 > 2 cái

20.000 > 9 cái

18.000 > 19 cái *

Hâm Rinnai 2BG

.000 = 1 cái

.000 > 2 cái

.000 > 9 cái

.000 > 19 cái

Hâm Rinnai 7Slim

.000 = 1 cái

.000 > 2 cái

.000 > 9 cái

.000 > 19 cái

Hâm cỏ lớn

.000 = 1 cái

.000 > 2 cái

.000 > 9 cái

.000 > 19 cái

Gang khè

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

54.000 > 19 cái

52.000 > 29 cái *

Sen 43 (43-78) Japan

50.000 = 1 cái

46.000 > 9 cái

43.000 > 19 cái

40.000 > 29 cái *

Sen 42 (42-79) sakura

50.000 = 1 cái

46.000 > 9 cái

44.000 > 19 cái

42.000 > 29 cái *

Sen 1 tấc 2 (81-116)

100.000 = 1 cái

96.000 > 9 cái

93.000 > 19 cái

90.000 > 29 cái

Sen 52 (52-100)

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

54.000 > 19 cái

52.000 > 29 cái *

Sen Paloma 22ehb

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

53.000 > 19 cái

50.000 > 29 cái

Sen mũ ngọn lửa (43-78)

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

53.000 > 19 cái

50.000 > 29 cái *

Sen xoắn xi (43-78)

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

53.000 > 19 cái

50.000 > 29 cái *

Sen xoắn xi (58-100)

100.000 = 1 cái

96.000 > 9 cái

93.000 > 19 cái

90.000 > 29 cái *

Sen mũ Japan (43-80)

80.000 = 1 cái

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái *

Sen mũ ngọn lửa (43-80)

80.000 = 1 cái

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái *

Sen Hitach (28-83)

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

53.000 > 19 cái

50.000 > 29 cái

Sen sunhome (48-93)

90.000 = 1 cái

86.000 > 9 cái

83.000 > 19 cái

80.000 > 29 cái

Sen Paloma 2000 nhỏ

80.000 = 1 cái

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái

Sen Paloma 2000 lớn

100.000 = 1 cái

96.000 > 9 cái

93.000 > 19 cái

90.000 > 29 cái

Sen Rinnai RV-375

100.000 = 1 cái

96.000 > 9 cái

93.000 > 19 cái

90.000 > 29 cái

Sen Rinnai 502 nhỏ 34-72

50.000 = 1 cái

46.000 > 9 cái

43.000 > 19 cái

40.000 > 29 cái

Sen Rinnai 502 lớn 44-87

55.000 = 1 cái

50.000 > 9 cái

47.000 > 19 cái

44.000 > 29 cái *

Gang Rinai RV-370

50.000 = 1 cái

46.000 > 9 cái

44.000 > 19 cái

42.000 > 29 cái *

Sen Rinnai 2KE nhỏ 21-62

55.000 = 1 cái

51.000 > 9 cái

48.000 > 19 cái

45.000 > 29 cái

Sen Rinnai 2KE lớn 24-70

60.000 = 1 cái

56.000 > 9 cái

53.000 > 19 cái

50.000 > 29 cái

Sen Rinnai xoắn nhỏ 34-64

80.000 = 1 cái

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái

Sen Rinnai xoắn lớn 58-98

100.000 = 1 cái

96.000 > 9 cái

93.000 > 19 cái

90.000 > 29 cái

Sen âm RVB-6Q (54-93)

150.000 = 1 cái

146.000 > 9 cái

143.000 > 19 cái

140.000 > 29 cái

Sen âm RVB-2BG (89-128)

150.000 = 1 cái

146.000 > 9 cái

143.000 > 19 cái

140.000 > 29 cái

Sen Rinnai 7Slim (51-82)

80.000 = 1 cái

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái

Sen Rinnai 7Slim (81-119)

70.000 = 1 cái (Gang)

76.000 > 9 cái

73.000 > 19 cái

70.000 > 29 cái