Hòa khí gas

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Hòa khí đơn

50.000 = 1 cái

Hòa khí đôi

60.000 = 1 cái

Hòa khí khè

170.000 = 1 cái

Hòa khí nhấn

120.000 = 1 cái

Bộ hòa khí khè

200.000 = 1 cái