Ống dẫn gas

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Dây Cam kẽm Korea

70.000 = 1 sợi

66.000 > 9 sợi

63.000 > 19 sợi

60.000 > 29 sợi

Dây Elf-Gaz

100.000 = 1 sợi

96.000 > 9 sợi

93.000 > 19 sợi

90.000 > 29 sợi

Dây Inox

100.000 = 1 sợi

96.000 > 9 sợi

93.000 > 19 sợi

90.000 > 29 sợi

Dây bọc Inox

60.000 = 1 sợi

56.000 > 9 sợi

53.000 > 19 sợi

50.000 > 29 sợi

Dây Thailand (cao áp)

70.000 = 1 sợi

66.000 > 9 sợi

63.000 > 19 sợi

60.000 > 29 sợi

Dây duôi heo (Đài loan)

250.000 = 1 sợi

240.000 > 2 sợi

220.000 > 9 sợi

200.000 > 50 sợi

Dây Cam dẽo 30m

Dây Ringo 30m (cao áp)

870.000 = 1 cuộn

860.000 = 2 cuộn

850.000 = 3 cuộn

840.000 > 5 cuộn

Hwa young 45m (kẽm)

590.000 = 1 cuộn

580.000 = 2 cuộn

570.000 = 3 cuộn

560.000 > 5 cuộn