Bếp Paloma

Giao nội thành Nha Trang bếp gas miễn phí vận chuyển.

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-5mej

Paloma PAJ-5MEJ

2.300.000đ = 1 cái

2.250.000đ = 2 cái

2.200.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-6pej

Paloma PAJ-6PEJ

3.280.000đ = 1 cái

3.230.000đ = 2 cái

3.180.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-6mej

Paloma PAJ-6MEJ

2.845.000đ = 1 cái

2.795.000đ = 2 cái

2.745.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-7pej

Paloma PAJ-7PEJ

3.385.000đ = 1 cái

3.335.000đ = 2 cái

3.285.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-7mej

Paloma PAJ-7MEJ

2.955.000đ = 1 cái

2.905.000đ = 2 cái

2.855.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-7psj

Paloma PAJ-7PSJ

3.385.000đ = 1 cái

3.335.000đ = 2 cái

3.285.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-paj-209j

Paloma PAJ-209J

3.460.000đ = 1 cái

3.410.000đ = 2 cái

3.360.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/paloma-pa-v71er

Paloma PAV-71ER

1.885.000đ = 1 cái

1.835.000đ = 2 cái

1.785.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/paloma-pa-71es

Paloma PAV-71ES

1.800.000đ = 1 cái

1.750.000đ = 2 cái

1.700.000đ > 2 cái

https://sites.google.com/site/chithanhnhatrang/bep-poloma/poloma-pa-v71eb

Paloma PAV-71EG

1.800.000đ = 1 cái

1.750.000đ = 2 cái

1.700.000đ > 2 cái